Internet-käyttäjät ikuisesti - IKI ry:n säännöt

Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

Yhdistyksen nimi on Internet-käyttäjät ikuisesti - IKI ry. Englanninkielisessä kirjeenvaihdossa käytetään epävirallista nimeä Internet Users Forever - IKI. Yhdistyksen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää Internetissä tapahtuvan viestinnän yleisiä edellytyksiä.

Toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa jäsenistölle voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja perintöjä sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

Yhdistys voi kuulua jäsenenä kotimaisiin ja ulkomaisiin yhdistyksiin, joiden tarkoitus vastaa yhdistyksen tarkoitusta tai on sitä lähellä.

Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset ja kunniajäsenet.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja jonka hallitus hyväksyy. Yhdistyksen jäsenyys tulee voimaan jäsenen maksettua voimassa olevan liittymismaksun.

Yhdistyksen varsinaisen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen jäsenmaksu. Kunniajäsenet ovat jäsen- ja liittymismaksusta vapaat.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, jos jäsen hallituksen kehotuksesta huolimatta jättää täyttämättä hänelle sääntöjen mukaan kuuluvia velvoitteita tai toimii yhdistyksen tavoitteiden vastaisesti.

Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua yhdistyksen pyrkimyksiä ansiokkaasti edistäneen henkilön, jos ainakin 3/4 kokouksessa annetuista äänistä kannattaa hallituksen tekemää kunniajäsenehdotusta.

Yhdistyksen kaikilla jäsenillä on yhtäläinen äänioikeus, mutta vain varsinaiset jäsenet ovat vaalikelpoisia.

Yhdistyksen kokoukset

Tammi-maaliskuussa pidettävässä vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai joko vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai vähintään kymmenen (10) yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii.

Yhdistyksen kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat on ilmoitettava yhdistyksen ilmoitustaululla sekä yhdistyksen sähköisellä postituslistalla vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.

10§

Kokous on päätösvaltainen, jos koollekutsuminen on tapahtunut sääntöjen mukaisesti.

11§

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei säännöissä nimenomaan toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa. Valtakirjalla ei saa äänestää.

12§

Kokouksessa esillä oleva asia on pantava pöydälle, jos viisi (5) jäsentä niin vaatii, ellei sitä julisteta kiireelliseksi vähintään 2/3 enemmistöllä. Asian voi toistamiseen panna pöydälle vain 2/3 enemmistöllä.

13§

Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa, paitsi vuosikokouksen, jonka pöytäkirjan tarkastaa kaksi (2) valittua pöytäkirjantarkastajaa kuukauden kuluessa kokouksesta. Tarpeen vaatiessa voidaan muiden kokousten pöytäkirjoja tarkastamaan valita pöytäkirjan tarkastajat tai suorittaa tarkastus itse kokouksessa.

Hallitus

14§

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa vuosikokouksessa valittava hallitus. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen tehtävänä on:

15§

Hallitukseen kuuluu neljä (4) - kymmenen (10) jäsentä, jotka valitsevat keskuudestaan:

16§

Hallitus on päätösvaltainen, jos kaikille sen jäsenille on kokouksesta ilmoitettu ja läsnä on vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

17§

Tarpeen vaatiessa voi yhdistyksen kokous valita muita toimihenkilöitä ja toimikuntia. Myös hallitus voi antaa tehtäviä jäsenille.

Hallinto ja talous

18§

Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

19§

Toimihenkilöt, jotka eivät ole hallituksen jäseniä, valitaan toimikaudeksi kerrallaan, ellei tehtävä liity jonkin määrätyn suunnitelman hoitamiseen tai toteuttamiseen, jolloin henkilöä valittaessa voidaan päättää toisin.

20§

Perustellusta syystä voi yhdistys vapauttaa toimihenkilön kesken toimikautta. Hänen tilalleen tulee kokouksen valita uusi toimihenkilö jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallituksen jäsenen erottaa yhdistyksen kokous. Erottamisesta on mainittava kokouskutsussa.

21§

Yhdistyksen taloudenhoitoa valvovat tilintarkastajat, joille rahastonhoitajan on toimitettava tilit viimeistään kolmea (3) viikkoa ennen vuosikokousta ja muulloinkin pyydettäessä.

Erityisiä määräyksiä

22§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi oikeuttaa hallituksen jäsenen tai yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yksinään yhdistyksen nimen.

23§

Päätös yhdistyksen purkamisesta tai näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä. Purkamis- tai säännönmuutosehdotus on mainittava kokouskutsussa. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan sen jäljelle jääneet varat siten kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää käytettäväksi 2§:ssä mainittujen tarkoitusperien mukaisesti.