IKI ry:n avaimenhaltijan ohjesääntö

Iki ry:n kokous nimittää yhden tai useampia avaimenhaltijoita, joiden tehtävänä on toimia PGP-avainten allekirjoittajina.

Avaimenhaltija nimitetään aina kalenterivuodeksi.

Jokainen avaimenhaltija generoi itse oman avaimensa ja varmistuu siitä, että avain pysyy vain hänen itsensä tiedossa ja hallinnassa.

Avaimenhaltija yksin vastaa varmennusavaimensa säilytyksestä myös toimikautensa jälkeen. Mikäli avaimenhaltija ei toimikautensa jälkeen halua vastata avaimensa säilytyksestä, tulee hänen tuhota kaikki varmennusavaimen salaisesta osasta tehdyt kopiot.

Avaimenhaltijaksi nimitettävältä edellytetään kokemusta julkisavainteknologiaan perustuvista salakirjoitusohjelmista etenkin PGP:stä.

Avaimenhaltijaksi voidaan nimittää rehelliseksi tunnettu vähintään 2 vuotta IKI ry:n jäsenenä ollut henkilö, jonka yhdistyksen kokous tehtävään nimittää.

Avaimenhaltija allekirjoittaa sitoumuksen (malli), jossa hän sitoutuu avaimenhaltijana toimimaan rehellisesti sääntöjen ja hyvien tapojen mukaisesti. Sitoumuksen allekirjoittaa lisäksi kaksi todistajaa omakätisesti. Sitoumuksesta ilmenee myös avaimenhaltijan käyttämän varmennusavaimen key-id ja key-fingerprint. Alkuperäinen sitoumus tehdään kahtena kappaleena, joista toinen talletetaan IKI ry:n arkistoon ja toisen saa avaimenhaltija.

IKI ry:n WWW-palvelimelle laitetaan sitoumuksen teksti ASCII-muodossa sekä kunkin allekirjoittajan kyseisestä tekstitiedostosta omalla henkilökohtaisella avaimellaan generoima PGP-allekirjoitus.

Varmennusavaimet generoidaan PGP:n kansainvälisellä versiolla.

10§
Varmennusavaimet ovat yleisen käytännön mukaisia PGP-avaimia ja ne ovat pituudeltaan vähintään puolitoistakertaisia yleisimmin käytössä oleviin PGP-avaimiin verrattuna. Avaimen modulus on ovat kuitenkin oltava aina vähintään 2048-bittinen.

11§
Avaimenhaltijat numeroidaan juoksevalla numerolla. Mikäli sama henkilö on avaimenhaltijana useampana vuonna, hän käyttää samaa numeroa. Järjestysnumeroita ei käytetä uudelleen.

12§
Avaimenhaltijaksi nimitettävä saa veloituksetta käyttöönsä iki-aliaksen muotoa avaimenhaltija-x@iki.fi, jossa x on avaimenhaltijan numero.

13§
IKI:iin perustetaan postituslista avaimenhaltijat@iki.fi, jossa on jäseninä kunkin vuoden avaimenhaltijat.

14§
IKI:iin perustetaan vuosittain postituslista, avaimenhaltijat-yyyy@iki.fi, jossa on jäsenenä kyseisen vuoden avaimenhaltijat.

15§
Varmennusavaimien key-id on muotoa: "IKI ry - PGP-CA-x (zzzzzz/yyyy) <avaimenhaltija-x@iki.fi>", jossa x on avaimenhaltijan järjestysnumero, yyyy on vuosi, jonka ajaksi avaimenhaltija on nimitetty ja zzzzzz on avaimenhaltijan sukunimi tarvittaessa etunim(i)en etukirjainten kanssa. Key-id voi esimerkiksi olla: "IKI ry - PGP-CA-1 (Rinne/1998) <avaimenhaltija-1@iki.fi>". tai "IKI ry - PGP-CA-12 (A.A.Virtanen/1998) <avaimenhaltija-12@iki.fi>".

16§
Varmennusavainta käytetään vain yhden kalenterivuoden ajan. Mikäli sama henkilö toimii avaimenhaltijana useampana vuonna, generoi hän uuden avaimen joka vuosi.

17§
Avaimenhaltijat allekirjoittavat henkilökohtaisella avaimellaan omat varmennusavaimensa.

18§
Avaimenhaltijat allekirjoittavat ristiin toistensa varmennusavaimet.

19§
Edellisen vuoden avaimenhaltijat allekirjoittavat seuraavan vuoden avaimenhaltijoitten avaimet, mikäli mahdollista.

20§
PGP:tä käyttävät IKI ry:n hallituksen jäsenet allekirjoittavat henkilökohtaisella avaimellaan avaimenhaltijoiden käyttämät varmennusavaimet.

21§
Avaimenhaltijat allekirjoittavat ensisijaisesti IKI ry:n jäsenten avaimia.

22§
Avaimenhaltijat allekirjoittavat vain yksityishenkilöiden PGP-avaimia. Lisäksi IKI ry:n hallitus voi valtuuttaa avaimenhaltijan allekirjoittamaan muiden PGP-CA organisaatioiden varmennusavaimia.

23§
Avaimenhaltijat allekirjoittavat ainoastaan avaimia, joiden key-id:stä ilmenee avaimen omistajan nimi sekä toimiva sähköpostiosoite. Esimerkki kelvollisesta key-id:stä on "Timo J. Rinne <tri@iki.fi>".

24§
Avaimenhaltijat eivät allekirjoita avaimia, jotka ovat pituudeltaan alle kullakin hetkellä yleisesti turvallisena pidetyn minimin. Avaimenhaltijat eivät allekirjoita alle 1024-bittisiä avaimia.

25§
Avaimenhaltijat allekirjoittavat ainoastaan avaimia, joiden omistajan henkilöllisyyden he ovat riittävästi varmistaneet. Riittävä varmistus on virallinen henkilöllisyystodistus, jonka avaimenhaltija hyväksyy.

26§
Nykyisten henkilöllisyydenvarmistusmenetelmien käytössäollessa edellyttää avaimen allekirjoittaminen aina fyysistä tapaamista avaimenhaltijan ja allekirjoitusta pyytävän välillä. Mikäli tulevaisuudessa otetaan käyttöön yleisesti hyväksyttyjä sähköisiä tunnistusmenetelmiä, voidaan niitäkin käyttää, mikäli avaimenhaltija ne hyväksyy.

27§
Halutessaan avaimenhaltija voi vaatia useita eri henkilöllisyyden todistamistapoja käytettäväksi.

28§
Avaimenhaltijan allekirjoitusta pyytävä toimittaa avaimensa sähköpostitse osoitteeseen avaimenhaltijat@iki.fi tai mikäli asiasta on etukäteen sovittu, suoraan kyseiselle avaimenhaltijalle osoitteeseen avaimenhaltija-x@iki.fi, jossa x on kyseisen avaimenhaltijan järjestysnumero. Tämän jälkeen hän varmistaa henkilöllisyytensä avaimenhaltijalle samalla ilmoittaen avaimensa key-id:n ja key-fingerprintin.

29§
Avaimenhaltija toimittaa allekirjoitetun avaimen sähköpostitse ja käyttäjä itse huolehtii allekirjoitetun julkisen avaimen toimittamisesta avainpalvelimiin sekä on yksin vastuussa avaimen käytöstä sekä siitä, että avaimen salainen osa ei joudu vääriin käsiin.

30§
Avaimenhaltija ei ole vähimmässäkään määrin vastuussa siitä, mihin tarkoitukseen käyttäjä avaimenhaltijan allekirjoittamaa avainta käyttää.

31§
Mikäli avaimenhaltija katsoo, ettei allekirjoitusta pyytävän henkilöllisyys ole tullut riittävästi varmistettua, hän voi kieltäytyä allekirjoittamasta avainta.

32§
Avaimenhaltija voi myös kieltäytyä allekirjoittamasta avainta muusta perustellusta syystä. Pyydettäessä perustelu käsitellään IKI ry:n hallituksessa, mutta ne voidaan osittain tai kokonaan jättää esittämättä allekirjoitusta pyytävälle.

33§
Avaimenhaltijat pitävät allekirjoittamistaan avaimista lokikirjaa, johon merkitään allekirjoituspäivä, allekirjoitetun avaimen key-id ja key-fingerprint sekä tapa, jolla allekirjoitetu avaimen omistajan henkilöllisyys on varmistettu. Kukin avaimenhaltija säilyttää itse lokikirjansa ja on velvollinen pyydettäessä viipymättä esittämään sen IKI ry:n hallitukselle

34§
Avaimenhaltijat esittävät raportin vuosikokoukselle toiminnastaan.

35§
Mikäli avaimenhaltija käyttää asemaansa väärin, yhdistyksen kokous voi yhdistyksen hallituksen esityksestä erottaa hänet. Erotettu avaimenhaltija ei saa allekirjoittaa avaimia käyttäen varmennusavaintaan.

36§
Erotetun avaimenhaltijan käyttämät varmennusavaimet listataan IKI ry:n www-sivuilla sekä Ikitotuus julkaisussa. Erotetun avaimenhaltijan on myös ensi tilassa toimitettava varmennusavaimensa key-revocation-certificate avainpalvelimiin.

37§
Mikäli avaimenhaltijan varmennusavaimen salainen osa varotoimista huolimatta joutuu vääriin käsiin tai on olemassa perusteltu epäilys siitä, että näin on voinut tapahtua, ilmoitetaan asiasta viipymättä IKI ry:n www-sivuilla sekä Ikitotuus julkaisussa. Kyseisen varmennusavaimen key-revocation-certificate toimitetaan myös ensi tilassa avainpalvelimiin.

38§
Mikäli näitä sääntöjä muutetaan kesken avaimenhaltijan toimikautta, koskevat muutetut säännöt avaimenhaltijaa vain, mikäli avaimenhaltija ilmoittaa yhdistyksen hallitukselle hyväksyvänsä muutokset.

39§
Mikäli avaimenhaltija kieltäytyy hyväksymästä muutettuja sääntöjä, hänen on ilmoitettava hallitukselle, ettei hän voi enää jatkaa avaimenhaltijana. Tässä tapauksessa avaimenhaltija ei enää saa allekirjoittaa avaimia varmennusavaimellaan. Avaimenhaltijan aikaisemmin allekirjoittamat avaimet säilyttävät kuitenkin statuksensa eikä avaimenhaltijan varmennusavainta merkitä listalle, jonne merkitään erotettujen avaimenhaltijoiden avaimet.

40§
Lista aktiivisista ja entisistä avaimenhaltijoista pidetään näkyvissä IKI ry:n www-palvelimella. Listasta ilmenee kunkin avaimenhaltijan toimikausi.

41§
Tämä ohjesääntö on vahvistettu IKI ry:n kokouksessa 19.2.1998.

42§
Nämä säännöt ovat voimassa toistaiseksi ja näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa.

Lisätietoja <avaimenhaltijat@iki.fi>